Adatkezelési tájékoztató

I. Az adatkezelő

Staff 2003 Bt.
Székhelye/levelezési cím: Budapest, 1174 Budapest Csokonai utca 12.
Telefon: 0630/2982-999
E-mail cím: info@staffklima.hu

Az adatkezelés céljai, jogalapjai

Jelen tájékoztató célja, hogy a https://staffklima.hu honlap látogatói meglévő és leendő ügyfelek átlátható és egyértelmű formában meg tudják állapítani, hogy a Staff 2003 Bt. milyen személyes adatokat kezel.

Kapcsolatfelvételi űrlap

A https://staffklima.hu honlapon található kapcsolatfelvételi űrlapok célja az online érdeklődés és ügyfél kommunikáció biztosítása.
A megadandó adatok köre:

 • név
 • email
 • telefonszám

Fenti adatokat a Staff 2003 Bt. hozzájárulás alapján kezeli.

Sütik

Honlapunk nem használ sütiket.

Az adatok tárolásának időtartama

 • Kapcsolatfelvételi űrlapok: üzleti kapcsolat lezárásáig.
 • Számlázási név és cím: a mindenkor jogszabályban előírt ideig.
 • Üzleti partnerek adatai: üzleti kapcsolat fennálltáig, törlési kérelemig.

Az érintett jogai

Hozzáférés a személyes adatokhoz

A https://staffklima.hu látogatói, a Staff 2003 Bt. ügyfelei jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni a következő információkhoz:

 • adatkezelés céljai
 • az érintett személyes adatok kategóriái
 • címzettek, akikkel / amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, beleértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket
 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
Helyesbítéshez való jog

A https://staffklima.hu látogatói, a Staff 2003 Bt. ügyfelei jogosultak, hogy kérésükre a rájuk vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítésre kerüljenek. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése.

Törléshez való jog

A https://staffklima.hu látogatói, a Staff 2003 Bt. ügyfelei (továbbiakban: alany) jogosultak kérni személyes adatainak a törlését akkor, ha:

 • személyes adatokra már nincs szükség.
 • az alany visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • az alany tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenes kezelésének az esetén
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

Nem kell törölni a személyes adatokat, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az alany jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, ha:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, tisztázásig
 • az adatkezelés jogellenes, és az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • már nincs szükség a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a alany igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • az alany tiltakozott a jogos érdekből történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az alany hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni

A korlátozás feloldásáról az alany előzetes tájékoztatást kap.

Tiltakozás joga

Az alany tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor, amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdek. Ebben az esetben a személyes adatok nem kezelhetőek tovább, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy azt olyan kényszerítő erőjű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az alany érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Panasz

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
email: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: http://www.naih.hu).

VISSZA